Rasanble Ale Pran FLORiDA Card lan

Rasanble. Ale. Pran

Apati 1ye janvye 2010, eta Florid ap gen nouvo egzijans pou dokiman pou rezidan k ap renouvle oubyen k ap pran yon nouvo lisans oubyen katdidantite. Si se nan yon biwo ou prale, ou dwe pote dokiman orijinal ki pwouve idantite w, nimewo sekirite sosyal ak adrès kote w rete.

Ou dwe ale nan yon biwo ak dokiman sa yo

  • si w ap aplike pou premye fwa pou lisans oswa katdidantite w
  • papye w genyen kounye a espire epi ou deja pwofite opsyon "fasilite" moun kapab sèvi yon sèl fwa pou renouvèlman an
  • si ou chanje non w legalman (tankou: maryaj oswa divòs)

Si okenn nan sa yo pa aplike nan ka pa w lè sa a ou kapab renouvle lisans ou sou entènèt, oubyen pa lapòs.

Sonje: si w al nan yon biwo pou pran lisans ou oswa yon kat IDANTITE w aprè le 1ye janvye 2010, fòk ou ranpli nouvo reglèman yo.Si ou oblije prezante...

Chèche konnen sa pou w pote avan w deplase. Ba nou kèk enfòmasyon sou oumenm epi n ap kreye lis verifikasyon pèsonèl pa w.

*yo egzije atik ki an wouj yo

Sitwayènte *

Dat Nesans *

/ /

Lisans oswa katdidantite aktyèl la espire nan dat

/ /

Konte oswa Zip *

oswa zip

Èske w chanje non w legalman? *