Rasanble Ale Pran FLORiDA Card lan

Rasanble. Ale. Pran

Sèvis sou Entènèt

Ou dwe prezante pèsonèlman nan yon biwo:

  • si w ap aplike pou premye lisans oswa katdidantite w
  • lè papye w genyen kounye a espire epi ou deja pwofite opsyon "fasilite" moun kapab sèvi yon sèl fwa pou renouvèlman an
  • si ou chanje non w legalman (tankou: maryaj oswa divòs)

Èske mwen toujou kapab renouvle sou entènèt oubyen pa lapòs?

Ou gen dwa renouvle yon sèl fwa avèk yon metòd pou fasilite w (Entènèt oswa lapòs). Pwochen renouvèlman w apre sa dwe fèt nan yon biwo sikilasyon. Pa egzanp, si w te renouvle lisans ou sou entènèt nan Mas 2009, ou dwe ale nan yon biwo sikilasyon pou lòt renouvèlman apre yo.

Se pa tout moun ki oblije prezante pèsonèlman nan yon biwo sikilasyon.

Ou kapab renouvle yon lisans sou entènèt. Moun ki gen lisans eta Florid ki delivre depi 2002 kapab renouvle nan biwo sikilasyon lokal yo, sou entènèt oubyen pa lapòs. Ou kapab renouvle lisans ou jouk 18 mwa anvan li espire.

Si w pa bezwen prezante, nou ankouraje w pou ou fè ekonomi deplasman an epi ou renouvle sou entènèt nan www.GoRenew.com. Ou kapab renouvle lisans ou, katdidantite w, papye machin epi chanje adrès ou.

GoRenew.com Renew Online

Plis enfòmasyon sou renouvèlman


Si vreman ou bezwen prezante nan yon biwo sikilasyon, lè sa a sonje pou w etidye nouvo egzijans pou dokiman yo epi enprime yon lis verifikasyon dokiman. Ou kapab sèvi tou ak Sistèm Sèvis ak Enfòmasyon pou Randevou sou Entènèt la (OASIS) pou pran yon randevou oubyen pou jwenn yon biwo ki pre w.